کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

مقالات سایت

به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان حلقه

 

اعـــداد ، قــوانـیـن ، هــوشـمـنـدی

 

انسان در عصر حاضر پا به عرصه ای نهاده است که می توان آن را»عصر هوشمندی« نامید.

در این عصر انتظار می رود که انسان بتواند به گونه ای توصیف ناپذیر هوشمندی حاکم بر جهان هستی را مورد مطالعه و بهره برداری گسترده ای قرار دهد.

علت چنین رویکردی در سیر تفکری و یافته های انسان، در روند تاریخی حرکت او نهفته است که با نگاهی اجمالی به آن می توانیم به فهم این موضوع نزدیکتر شویم.

انسان در مسیر حرکت تاریخی خود به سوی فهم جهان هستی، کسب معرفت و پیمودن راه کمال، از مراحلی عبور کرده و در واقع می توان گفت از نردبانی صعود نموده است و در این راه، مراحل مختلفی را پشت سر گذارده است.( اعداد .....قوانین......هوشمندی )

انسان قبل از رسیدن به این مراحل هنگامی که حیات خود را بر روی کره زمین آغاز کرد، در ابتدا زندگی شبه حیوانی داشته، راجع به خود و هستی، فاقد هرگونه آگاهی و اطلاعاتی بوده است.

پس از طی هزاران هزار سال و گذشتن از مرحله ی بدوی پای نهادن به مرحلۀ انسانی و رسیدن به قابلیت های لازم برای رفع نیازهای اولیه زندگی خود مانند مسکن و پوشاک، توانایی ذهنی او به حدی رشد یافت که توانست »عدد« را کشف کند و با کمک اعداد، واقعیتهای اطراف خود را اندازه گیری،شمارش و بیان کرده و از این طریق خود را به شناسایی واقعیت های پیرامون نزدكيتر نماید و بدین ترتیب اولین گام برای تشریح و ثبتواقعیت های کمی جهان هستی از سوی انسان برداشته شد.

اهمیت کشف اعداد توسط انسان در این است که جهان هستی از اعداد ساخته شده و این اعداد هستند که سرنوشت آن را تعیین می کنند. اگر کوچکترین تغییری در هر یک از این اعداد وجود داشت، شکل جهان تغییر می کرد و حداقل دیگر ما انسان ها وجود نداشتیم و یا در جای دیگری قرار می گرفتیم.

برای مثال، اگر ثابت سرعت نور 300000 کیلومتر در ثانیه نبود دیگر ما به نحو کنونی در اینجا نبودیم؛ جهان به این شکل نبود و سرنوشت آن به گونه دیگری رقم می خورد. اگر فاصله زمین تا خورشید کمتر یا بیشتر بود و بینهایت اگرهای دیگر، باز هم به جرأت می توان گفت که انسان بر روی این کره ی خاکی وجود نداشت و یا از وجود متفاوتی برخوردار بود.

حضور ما در هستی، محصول میلیاردها انفجار، تصادم اجرام سماوی، گداخته شدن ها، سرد شدن ها و ... است که ظاهراً هر یک از این وقایع، اتفاقی بیش نبوده است؛ اما در اصل، وقوع هر یک از این حوادث محصول وجود اعداد ثابتی است که آن وقایع را شکل داده و با دقت تمام، زنجیروار پشت سر یکدیگر قرار گرفته اند.

برای مثال، اگر ستاره ای متولد می شود به این معنا است که ستاره مرده ای که تبدیل به سیاهچاله شده، پس از آن منفجر شده و یک سوپرنوا شکل گرفته است و این به معنای تولد دوباره ای در هستی می باشد.

این ها همگی حاصل کار اعداد مختلفی هستند که در هر یک از مراحل فوق، باعث عمل و عکس العمل های مختلف شده اند؛ اعدادی بحرانی که کمیت های سرنوشت سازی را تعیین کرده اند تا حادثه ای شکل بگیرد.

این حادثه اتفاقی به نظر می رسد؛ اما حتی لحظه ی وقوع آن را نیز یک عدد بحرانی که تراکم پذیری سیاهچاله را تعیین می کند، رقم زده است.

به این ترتیب، این رویداد به هیچ وجه اتفاقی نیست و کیهان نقشه ای پیش روی دارد که در آن ثبت است و معلوم میکند می خواهد به کجا برود و برای رفتن به سمت دلخواه و رسیدن به هدف آن، در هر لحظه لازم است چه اتفاقاتی بیفتد.

این موضوع به خوبی نشان می دهد که همه چیز طبق طرح و برنامه ی حساب شده ای به پیش می رود و همه اعداد از قبل در دل وقایع خوابیده است تا آبستن حوادث گوناگون باشد. کیهان دارای هویت و جهت است و مسیری که طی می کند، حساب شده تر از آن است که در تصور انسان بگنجد.

کیهان از انفجار بزرگ ( big bang) تا تشکیل کرۀ زمین طی مسیر کرده است تا مولکول هایی در آن شکل گیرد که بتوانند آشکار کنندۀ حیات (life ) باشند و )از طریق مبدل های غیر قابل رؤیت حیات و پمپاژ نیروی حیات به آشکار کننده ها( وجود نیروی حیاتی را که در آن شناوریم، به معرض نمایش بگذارند و در نهایت، باعث حضور ما بر کرۀ زمین شوند.

بنابراین آغاز پیدایش حیات، همان انفجار بزرگ (big bang) است نه تشکیل کره زمین. همچنین، باید دانست تغییر در اعداد کیهان موجب وجود بینهایت جهان دو قطبی موازی ناهمسان است که شرایط متفاوت زندگی را رقم می زند.

پس از کشف مهم اعداد و طی قرون متمادی، مرحله ی دیگری از تعالی ذهنی انسان به وقوع پیوست و او به کشف دیگری نایل شد و به این نکتۀ با اهمیت پی برد که در پشت صحنۀ این اعداد، عامل دیگری قرار گرفته است که مقادیر آن ها را تعیین می کند.

این عامل»قوانین حاکم بر جهان هستی مادی «است. به عبارت دیگر، این قوانین باعث به وجود آمدن اعداد شده اند که نتیجۀ آن، جهان فعلی است که در آن قرار داریم.

پس از این کشف مهم، انسان توانست با کمک قوانین به تعریف جهان هستی بپردازد )مثل قوانین فیزیک، شیمی و (… از این رهگذر، او به این نکته مهم نیز نزدیک شده است که ارادۀ خالق هستی به صورت قوانین در جهان هستی اعمال گردیده است.

اما با پشت سر گذاشتن مرحلۀ کشف قوانین، در عصر حاضر، انسان در آستانۀ یافتۀ شکوهمند دیگری قرار دارد. او در حال پی بردن به این موضوع مهم است که در پشت صحنۀ قوانین عامل دیگری قرار دارد که قوانین حاکم بر جهان هستی را وضع و اداره می کند.

این عامل که آن را» هوشمندی «نامگذاری می کنیم، همۀ اجزای کیهان را در بر گرفته است و به همین دلیل، به آن» شبکۀ شعور کیهانی« نیز میگوییم.


فرآیند فرادرمانی که موجب پی بردن به وجود این هوشمندی شده است، استفادۀ عملی از آن را نیز به معرض آزمایش و بهره برداری قرار می دهد و از طریق این تجربه و تجربه های مشابه آن، باب جدیدی از تحولات فکری به روی انسان گشوده شده است.

زیرا او می رود تا از منظری دیگر به خلقت نظاره و در آن تدبر کند. با شناخت کامل این مرحله، توجه انسان به طور عمیقی به منبع و صاحب این»هوشمندی» نیز جلب خواهد شد و بیشتر به فلسفۀ خلقت خود پی خواهد برد این همان مرتبه ای است که در مورد آن گفته شده است:

«رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند»

به این ترتیب، انسان در حال نزدیک شدن به بخش دیگری از تعالی ذهنی خود است )نزدیک شدن به شناخت کیفی جهان هستی مادی یا کیهان( به عبارتی دیگر، در این مرحله انسان با هوشمندی حاکم بر جهان هستی، آشنایی عملی پیدا می کند. این هوشمندی را می توان به یک »اینترنت کیهانی« نیز تشبیه کرد.

برای سهولت در فهم این به اصطلاح »اینترنت کیهانی« ، توجه به قابلیت های اینترنت در دنیای امروز و تشابه عملکرد آن با اینترنت کیهانی می تواند راه گشا باشد. در این خصوص توضیح دو کاربرد مهم اینترنت حائز اهمیت است.

یکی از این کاربردها دسترسی به کاتالوگ مشخصات و قابلیت های محصولات گوناگون تولید شده توسط کارخانجات مختلف است. امروزه دیگر کاتالوگ دستگاه با استفاده از اینترنت و از طریق مراجعه به سایت کارخانه سازنده در اختیار کاربر گذاشته می شود.

یعنی مانند گذشته کاتالوگ چاپ نمی شود و دیگر از قرار دادن آن در جعبه لوازم خودداری می گردد. این اقدام، ضمن صرفه جویی در هزینه، از وزن بسته ی کالا و حجم آن نیز می کاهد. از آن جا که کار با هر دستگاهی مستلزم مطالعه دقیق کاتالوگ آن دستگاه است، اگر این کاتالوگ مورد مطالعه و بررسی قرار نگیرد، در مدت بسیار کوتاهی، عدم آشنایی صحیح با کارکرد وسیله، موجب نقص فنی آن می شود و وسیلۀ مورد نظر از کار می افتد و به دنبال آن، کاربر نسبت به کارخانه ی سازنده بدبین می شود و بدگویی و اعتراضات خود نسبت به آن را آغاز می کند. در حالی که مقصر اصلی خود او است؛ زیرا اگر قبل از به راه اندازی وسیله یا دستگاه و استفاده از آن، کاتالوگ آن را به خوبی مطالعه کرده بود، چنین وضعیتی پیش نمی آمد.

در مورد انسان نیز اوضاع به همین منوال است. اگر او می توانست کاتالوگ وجودی خود را به دقت مطالعه کند، دچار بسیاری از مشکلاتی که با آن ها دست به گریبان است، نمی شد و از طرف دیگر نسبت به خالق خود به تضاد و بدبینی نمی رسید.

در واقع، اگر بگوئیم که وجود انسان مانند یک دستگاه است، او با شناخت کاتالوگ وجودی خود، بهتر می توانست از آن بهره برداری کند و آن را مدیریت نماید.

کاربرد دیگر استفاده از اینترنت، به روز کردن برنامه های نرم افزاری هر دستگاهی است که از طریق آن، برنامه پذیر باشد. این کار از طریق مراجعه به سایت کارخانه سازنده آن صورت می گیرد. لازم به ذکر است که کارخانه سازنده به طور مقدماتی برنامه هایی را بر هر وسیله ای پیاده می کند؛ اما دسترسی به برنامه های پیشرفته و همچنین به روز کردن آن برنامه ها مستلزم مراجعه به سایت کارخانه سازنده است.

برای انسان نیز چنین سیستمی از طرف طراح و کارخانه سازنده پیش بینی شده است. در این سیستم، برخی از برنامه ها و توانمندی ها به صورت بالقوه و غیر فعال نصب شده و لازم است که برای فعال کردن آن به سایت سازنده مراجعه شود.

برای این منظور باید از طریق اینترنت کیهانی به سایت کارخانه سازنده مرتبط شود تا قابلیت و توانایی های محدود او با دسترسی به برنامه های پیشرفته تر ارتقا پیدا کند و به حد مطلوب برسد و با کمک آن بتواند یکسری از امکانات خاموش و غیر فعال خود را به کار اندازد و از آن ها بهره برداری کند )سوئیچ های خاموش وجودی خود را روشن نماید(.

به این ترتیب، انسان نیز یک اینترنت کیهانی )شبکه شعور کیهانی( و یک سایت کارخانه سازنده )خالق متعال( دارد. او خیلی از قابلیت های خود را نمی شناسد و به این دلیل باید با کارخانه سازنده در ارتباط قرار بگیرد تا بی نهایت برنامه ای که برای او در نظر گرفته شده و انسان از وجود آن ها بی خبر است، فعال شود و بتواند بهتر خود را بشناسد.

در واقع انسان جزیی است )مانند یک سایت( که با کل )مانند شبکه اینترنت( معنا پیدا می کند و حتما باید با این کل ارتباط برقرار کند تا معنای خود را یافته، بتواند قابلیت های خود را بیابد و آشکار کند )نحوۀ برقراری این ارتباط به طورجداگانه مورد بررسی قرار گرفته است کاربر می تواند با اتصال به» اینترنت کیهانی « در جهت دریافت کاتالوگ وجودی خود از سایت کارخانه سازنده اقدام کند تا در جهت خودشناسی از آن بهره برداری نماید و یا در این اتصال، امکانات این شبکه را در جهت درمان خود یا دیگران در اختیار بگیرد و شاهد اتفاقات درمانی باورنکردنی باشد.

(این مثال برای فهم اهمیت و اثر ارتباط انسان با خالق خود به کار رفته و به هیچ وجه، منظور از آن، تشبیه خداوند به یک کارخانه نیست)

لازم به ذکر است درمان و بهبودی، شامل کلیه ی برنامه های عیب یابی، بهبود و ترمیم سلول، عضو مربوطه و ... است که در «اینترنت کیهانی » وجود دارد و همان گونه که ذکر شد، از آن جا که برنامه نرم افزاری همه ی اجزای هستی در این اینترنت با عظمت کیهانی موجود است، آن را « شبکه شعور کیهانی » نامیده ایم. بنابراین، برای اینترنت کیهانی فرقی ندارد که سلول متعلق به انسان، حیوان و یا گیاه باشد و همچنین با شرحی که در ویژه نامه های قبلی داده شده است، از طریق آن، حتی تأثیر بر روی مولکول ها و میکروارگانیزم ها نیز امکان پذیر است.

دو طب مکمل ایرانی «فرادرمانی» و «سایمنتولوژی» از دستاورد های کار با « اینترنت کیهانی » هستند که در آن ها انسان، حیوان یا گیاه بیمار به عنوان یک کاربر به آن متصل شده و برنامه های عیب یابی، ترمیم و ... را دریافت می کند و به دنبال آن درمان تحقق می یابد. در این روش درمانی، درمان حیوان و گیاه نیز از طریق انسان و با به کارگیری امکانات اینترنت کیهانی انجام می شود و این تجربه ی کار با شبکۀ شعور کیهانی نشان می دهد که کیهان موجودی است یکپارچه، زنده و هدفمند.

امید است با به کارگیری هوشمندی حاکم بر جهان هستی، ضمن تحقق درمان و خودشناسی، بتوانیم به نحوۀ تدبیر و اداره امور هستی از سوی خالق یکتا پی بریم و عظمت طراحی و خلقت حیرت انگیز او را درک نماییم و با فهم محاسبۀ دقیق عالم هستی به این نکتۀ مهم واقف شویم که او برای حضور ما بر روی کرۀ زمین چه تمهیدات شکوهمندی را خلق کرده است. ما با این شناخت، بیش از پیش نسبت به ناچیز بودن و فقر خود آگاه می شویم و به عنوان واکنشی در مقابل این همه خلاقیت، ستایش قلبی او را با همۀ وجود ابراز می کنیم تا به لطف او افق های نوینی در مقابل دیدگانمان گشوده شود.

 

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
 
Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

نظرسنجی

آيا بيماري هاي شما با فرادرماني درمان شده اند؟

بلي - 77.8%
خير - 8.9%
در حال درمان - 13.3%

Total votes: 1315
The voting for this poll has ended on: 19 مارس 2021 - 00:00

آمار بازدیدکنندگان

576072285
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
3003
11453
3003
27022467
14456
407183
576072285

Server Time: 2022-07-02 06:34:04

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk