صفحه اصلی

 

به نام خدا

 

 

          صالحی

یکی از بیماران شفایافته به واسطه ی فرادرمانی 

 

در صفحات 58 و 59 ویژه نامه ی فرقه های منحرف نوپدید (مرداد 1388) ،ضمیمه ی رایگان روزنامه ی جام جم مطالبی در نقد عرفان حلقه انتشار یافته است که هر کس که کمترین آشنایی با آن دارد رامتحیر می کند، چگونه مدعیان دینداری چنان دیکته ای می نویسند که تعداد غلط هایش بیش از کلمات آن است!

1ـ گرچه عرفان حلقه ، نسخه ای از عرفان نظری وعرفان عملی است که برای تمامی سطوح جامعه قابل بهره گیری است ،اماشایسته است چند نویسنده با سطح دریافت ژورنالیستی به حیطه ی نقد آن وارد نشوند واین مهم رابه اهل فن بسپارند. کم مایگانی که یک نگرش معرفتی را فرقه قلمداد می کنند ، عرفان حلقه را حلقه ی عرفان می نویسند و اولین مفهومی که از شنیدن نام حلقه به ذهن محدودشان خطور می کند ، نام فیلم ارباب حلقه هاست.

2ـ فرقه به گروهی اطلاق می شود که با انشعاب از عقاید جمعی ، با مناسک وآداب خاصی خود را از دیگران متمایز می دانند. اگریک اندیشمند، نگرشی را به جامعه ارائه کرد که توده ی جامعه فهمیدند و دیگر اندیشمندان پسندیدندو تایید کردندتعداد بیشتری از پرسش های بشری را پاسخ گفته است و نکته ای از سخنانش را خلاف عقل ووحی نیافتند و عده ای به صدق کلام و اقنای وجود گرد او آمدند ، اطلاق عنوان شیطنت آمیز وتحریک کننده ی فرقه ، بی شک برای نگارنده و تایید کننده و انتشار دهنده عواقب اخروی سنگینی خواهد داشت!

3ـ هر کس دوره ی فرادر مانی را گذرانده است می داند دراین روش، درمان توسط انسان انجام نمی شود واگر کسی درمان را به خود نسبت دهد خود به خود از دایره ی فرادر مانگران خارج است ! اما این که روش فرادرمانی از عهده ی یک بیماری برنیاید نیز بی معنی است ؛ زیرا خالق شیء ، مصلح عیوب آن نیز خواهد بود!

4ـ درمان در فرادرمانی توسط کارگزار خالق مطلق وبه در خواست فرادر مانگر انجام می شود (هو الشافی). دقیقا مانند این که کسی برای شفای بیماری دعا کند. اما دعای قلبی ونه لفظی. از آن جا که فرادر مانی قابل تکرار و تجربه است ف یک موضوع علمی به شمار می آید. بنابر این صرف نظر از مبانی هستی شناسانه اش که منطبق با عقل و دریافت های عرفان های توحیدی است ، به لحاظ علمی قابل پژوهش است و با هوچی گری های کورکورانه مردود نمی شود.

5ـ ورود به دایره ی فرادرمانگران هیچ شرط اعتقادی ندارد . آیا خداوند برای دعاکنندگان شرط گذاشته است؟! اما فرادرمانگری سبب اعتقاد عملی به خداوند است ، زیرا فرد شاهد درمان های معجزه آسایی است که می داند کار خودش نیست. پس پی به وجود کارگزار هوشمندی می برد که حکمت الهی را درهستی جاری می کند. 

از طرفی فرادرمانی یکی از شاخه های موفق طب مکمل است. آیا معقول است احراز شرایط علمی وعملی یک شاخه از طب مکمل مشروط به عقاید خاصی باشد؟

6ـ فرادرمانی مشروط به بعد مسافت نیست. آیا دعا برای شفای بیمار مقید به مکان است؟

7ـ فرادرمانگیری مشروط به ترک هرگونه تلاش ذهنی است. چگونه ممکن است یک فرادر مانگر از کسی بخواهد که به چیزی فکر کند؟

8ـ جملات بی معنی متعدد نظیر : "...اگر هر شعور برای دیگر پدیده هاضد شعور نبودما نمی توانستیم فرقی بین خود وجهان هستی قائل باشیم..." از هر کس نقل شود بی معنی است. شایسته است نگارنده تحلیل مباحث عمیق را به عهده ی اهل فن بگذارد و به جای سر در گمی مخاطب، او را به فایل صوتی تئوریسین نظریه یشعور وضدشعور که به راحتی در اینترنت قابل دسترسی است ، ارجاع دهد.

9ـ سال هاست نظریه ی عرفان حلقه مشروحا در دو کتاب انتشار می یابد. در هیچ کجای این کتب نیامده است :"ماده وانرژی وتضاد ، سه رکن شعور کیهانی است. شایسته است یک ژورنالیست جملات را از عین منابع مکتوب نقل کند تا از حدود قانون وشرع خارج نشود.

10ـ خوب است نگارنده ی مقاله بداند شعر را می سرایند و ابداع نمی کنند. حداقل احترام به شعور مخاطب، نقل چند بیت از شعربود تا خواننده قضاوت کند.

11ـ فرادرمانی در یک دوره ی 24 ساعته طی شش هفته تدریس می شود نه هشت دوره. شهریه ی آن نیز به مربی پرداخت می شود و چیزی به بنیانگذار فرادر مانی تعلق نمی گیرد. شهریه صرف اجاره ی محل کلاس ، پذیرایی ولوازم آموزشی ، ودستمزد مربی می شود.در هیچ کجای دنیا آموزش مجانی نیست ؛ مگر آن که تبلیغی در کار باشد . از طرفی دریافت شهریه نشانه ی شفافیت محل تامین بودجه برای آموز ش است. خوب است هزینه ی 40 یا 50 هزار تومان برای 24 ساعت رابا هزینه ی آموزش های دیگر درکشورمقایسه کنید.

اما فرادر مانگیر حق پرداخت هیچ وجهی راندارد ، کما این که فرادر مانگر حق مطالبه ی مبلغی را ندارد.

12ـ مفهوم حلقه و مفاهیمی همچون وحدت ملهم از آموزه های قرآنی است و اگر تصوف هم از آن استفاده کرده است ، دلیلی بر برداشت عرفان حلقه از تصوف ندارد.

13ـ در عرفان حلقه نه ذن موضوعیت دارد نه آرامش به ذهن و بررسی هاله ها و مواجهه با طلسم. فقط شناخت کارگزار الهی وبهره مندی از رحمانیت عام الهی مطرح است که ارتباطی با آیین هند وچین ندارد.

14ـ فرا روانشناسی ناشی از توجه برخی روانشناسان به متا فیزیک است و معنی ندارد دست مایه ی یک مکتب عرفانی با این ابعاد گسترده قرار گیرد. تنها یکی از تئوری های زیر مجموعه ی فراکل نگر ی یاInteruniversal ، تئوری ذهن ـ روان شناسی فرا کل نگر یا Psymentology است.

15ـ انرژی درمانی یکی از شاخه های شناخته شده ی طب مکمل در جهان است که به برکت جهالت برخی ، در ایران دستخوش سوء استفاده ها ی شخصی قرار گرفت و هیچ ارتباطی با فرادرمانی ندارد.

درمان در انرژی درمانی به فرد انرژی در مانگر وابسته است اما در فرادرمانی به فرد بستگی ندارد.

 درمان در انرژی درمانی از راه دور امکان نداردو به حوزه ی پلاریتی انرژی درمانگر وابسته است اما در فرادرمانی نیازی به استفاده از دست نیست وبه بعد مسافت بستگی ندارد.

درمان در انرژی درمانی محدود به حوزه ی پلاریتی بدن است اما در فرادرمانی تمامی اجزای وجودی اعم از بدن و ذهن وروان و....تحت د رمان قرار می گیرد.

 انرژی درمانی برای انرژی در مانگرعوارض دارد اما فرادرمانی نه تنها عوارضی ندارد بلکه زمینه ی در مان وی را نیز فراهم می کند.

انرژی درمانگران مبالغی را برای در مان در یافت می کنند اما فرادر مانگران حق در یافت هیچ مبلغی را ندارند.

16ـ این که بسیاری از فرادرمانگران قبلا با عرفان های سرخپوستی آشنایی داشته اندـ به فرض پذیرش توان نگارنده به بررسی آماری طیف فرادرمانگران ـ گواهی است بر این مدعا که اولا ،مشتاقان فرادرمانگری در جستجوی حقیقت اسیر دگماتیسم فرهنگی و تقلید کور کورانه از دین آباء واجدادی خود که منفور قرآن است، نبوده اند. در ثانی ، عرفان سرخپوستی را پاسخگوی پرسش های خود نیافته اند.

17ـ اگر نقل قول از حضرت مسیح علیه السلام تبلیغ مسیحیت است پس تمامی ائمه معصومین علیهم السلام مبلغان مسیحیت اند زیرا در روایات متعدد از ایشان نقل قول کرده اند.

آیا عقلانی است به گفته ی خود نگارنده ی مقاله، شخصی در9 دوره ی شش هفته ای به طور مستمر از بزرگان دین نقل قول کند و سپس مرتکب بدعت شود؟ با این کوته نظری لابد پخش سریال "بشارت منجی| نیز تبلیغ مسیحیت است!

18ـ واضح است دروغ پردازی های ویژه نامه ی جام جم علیه عرفان حلقه و دادن نسبت های مضحک وابستگی به استعمار و صهیونیست و سیاسی ـ امنیتی جلوه دادن یک جریان فرهنگی مفید و پیشی گرفتن از شرع وقانون ومخدوش کردن ذهن مدیران و تصمیم گیران به خیال خوشخدمتی ، جزای سنگین دنیوی و اخروی را برای نویسندگان و تاییدکنندگان و انتشار دهندگان در پی خواهد داشت. شب دراز است و قلندر بیدار!

تهران ـ شهریور 1388

 

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir