صفحه اصلی

 

 

به نام خدا

 

در راستای پاسخ گویی به ویژه نامه سراب (ضمیمه جام جم) و جواب به این سوال که "چه تعداد از استفاده کنندگان از این روش (فرادرمانی) بهبود یافته اند؟" تنها به تعداد اندکی از بیشمار بیمارانی که پس از فرادرمانی بهبود یافته و پرونده آنان توسط کمیته تحقیقات فرا پزشکی جمع آوری شده است اکتفا نموده و برای بررسی بیشتر ،مطالعه ویژه نامه های طب کل نگر را توصیه میکنیم

 

 

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

0
Powered by www.mahsanco.ir