کلیک کنیدf
 
>> تـــــوجه <<
برای ورود به صفحات اصلی روی عکس کلیک کنیذ
 
 

اخبار

اطلاعیه2 22 / 10 / 98

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
به نام بي نام او
قابل توجه همراهان محترم عرفان کيهاني (حلقه)
گروه خبري سايت
اطلاعیه2   22 / 10 / 98
به نام خدا
 
با سلام و نثار دعای خیر
ضمن تشکر فراوان از همه مربیان و معرفت پژوهان مجموعه عرفان حلقه از توجه به اطلاعیه های صادره در خصوص پاکسازی مجموعه از وجود  فراد بسیار معدودی که با سوءاستفاده های همه جانبه خود، این عرصه را جولانگاه معرکه گیری، خودنمایی، استاد بازی های بی پایه و اساس و... )به غیر از موضوع توطئه و دسیسه های خیانت آمیزمعدود افرا د شناخته شده از مربیان سابق(نمود ه و آبروی عرفان و افراد را به شدت به خطر انداخته بودند، که به لطف خداوند و یاری شما عزیزان این نقشه های شوم یکی پس از دیگری خنثی و این افراد شناخته میشوند. در ادامه، باز هم مواردی را که به عنوان طرح شکایت از سوی دوستا ن و علاقمندان عرفان حلقه دریافت
شده، به اطلاع رسانیده میشود :
 
1 - با توجه به اینکه درمانهای مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی استفاده از حلقه های رحمانیت الهی هستند،رایگان بوده و به غیر از کادرهای رسمی درمانی)مانند پزشکان، روانپزشکان، روانکاوها، مشاورها و...(، دریافت هرگونه وجهی از این بابت تخلف محض و سوءاستفاده مالی محسوب میشود. بعضی افراد با ادعاهای من درآوردی مانند ادعای انجام درمان پروفشنال و حرفه ای در راستای توجی ه گرفتن ه زینه برا ی درمان و ارائه استدلال ب ی مورد در خصوص اهمی ت حرکت ک یف ی خا ص فرادرمانگر و... همچنین مخلوط کردن با سایر رشته ها)مانند هو میوپاتی، طب سوزنی، روانشناسی، موسیقی درمانی، یوگ ا و... ( برای توجیه دریافت وجه و.. . اقدام میکنند .
 
2 - ادعای سمج شدن موجودات غیرارگانیک و ادعای بعضی افراد که آنها مدعی داشتن حلقه های قویتر برای پاکسازی هستند و البته اقدام به سوءاستفاده های بعد ی و.. . میکنند. همچنین، رشد سرطانی مباحث ناص حی ح مربوط به غیرارگا نی ک ه ا و تشعشع دفاع ی که محل جولان دادن و تخلف برخی از مربیا ن شده اس ت)مانند ادعای اسکن افراد یا عکس آنها برای تشخیص آلودگی و طلسم، تشخیص صحت لایه محافظ، شهود لایه محافظ افراد کلاس، ادعای خروج آلودگی از روح جمعی و همچنین از افرا د، ادعای خروج آلودگی ها از طریق دهان آنها با انجام حرکات نمایشی مانند سرفه کردن و...، بکاربردن کنترل تشعشع منفی و تشعشع دفاعی در نرم افزارهای سایمنتولوژی بدون داش تن اطلاعات و ارتباطات لاز م و... (. این عده برای رونق بخشیدن به کار خود و بعضی توجیها ت، تمام موارد مشکلات افراد را نیز به موجودات غی ر ارگا نی ک و طلسم و... ، ربط میدهند .
 
3 - ادعای بعضی افراد معدود مبنی بر گرفتن تعالیم ویژه، حلقه های خاص، تکنیکهای منحصربفر د، ماموریت های و رسالتهایی از جانب م ن و... از طرف شخص بنده کاملا کذب است و جز آنچه که بطور رسمی تدریس شده، هیچکسی آموزش جداگانه و ویژه و.. . از سوی اینجانب ندیده اس ت. بنابراین، هرگونه ادعایی در این مورد، نشان دهنده مبادرت به سوءاستفاده های مختلف از سوی این عده معدود میباشد .
 
4 - هیچیک از مربیان ، پیشقراول و پیشاهنگ و... نیست که از این بابت بخواه د برای خود امتیازی ق ائل شود. این ادع ا قطعا به منظور خودنمایی و سوءاستفاده و... بعمل می آید.
 
5 - تشکی ل جلسات حضو ری و مجا ز ی با محو ری ت فرادرمان ی و تشعشع دفاع ی برا ی مر بیا ن و اعلام ارتبا ط ها ی ا مطال ب ی غی ر مربوط با صدای بلند توس ط مر ب ی و نظیر این ادا و اصوله ا ایجاد انحراف در عرفا ن حلقه مح سوب میشو د. همچنین شنیده شده که افراد بسیار معدود ی گاها جلسات حضو ری را با نشستن بصورت دایره ای و گرفتن دست یکدیگ ر برگزار ن م وده ان د . از اینرو، در خودداری از انجام این موارد و عدم تکرار آن اکیدا تذکر داده میشو د)همچنین ادعای واهی برقراری ارتباط افراد با عدم، انجام کار عملی با حلقه ها با تشخیص مرب ی و بر اساس ادعای اینکه مرب ی در شهود خود نوع ارتباط را تعیین می کند و افراد باید آنرا انجام دهن د و...( .
 
6 - اینجانب هیچگونه مراود ه خا ص و ویژه ای با کسی ندارم و اگر بر اساس ضرور ت با کسی صحبتی داشته باشم، دلیل خاص بودن آن فرد و یا ... نیست. بنابراین، اگر کسی در این مورد ادعایی داشته باش د؛ صرفا به دلیل تمایل آن شخص به سوء استفاده و خودنمایی میباشد .
 
7 - تشکی ل کلاسهایی با نا م ه ای من درآور دی مانند کمک مربیگر ی)که اصولا به برگزاری چنین دوره هایی نیازی نبوده اس ت(، کلاس شهود تضمینی)تخلف مالی مح ض و محرز(!! ! زیرا در عرفان حلقه اکثریت دارای شهود هستن د و نیازی به دادن تضمین از سوی مربیان )بمنزله افزایش میزان ثبت نام و کسب درآمد بیشتر( نمی باشد. البته همانطور نیزکه قبلا ت وضیح داده شده، شهود نیز امری شخصی است.
بنابراین، برگزاری هر نوع کلاسی به غیر از کلاس های تعریف شده در عرفان حلقه آنهم مطابق برنامه های درسی اعلام شده و یا در دست اعلام، سو ء استفاده مالی محسوب و تخلف محرز بوده و ممنوع می باشد .
 
8 - اخیرا مشاهده گردیده ع ده معدو دی که بساط معرکه گیری، استادبازی و یا سوء استفاده های مختلف آنها به خطر افتاده، اقدام به نشراکاذیب و تشکیک در توجی ه عدم صدور این اطلاعیه ه ا از طرف خود اینجانب با شگردهای مختلف، زنده نبودن م ن و... میکنن د که بطور قطع این توطئه ها نیز در حال شناسایی و خنثی شدن هستند و بدون شک بازهم این افراد روسیاه خواهند ش د . از عزیزانی که اطلاعاتی در رابطه با عاملین این دسیسه ها به دست می آورن د ؛ خواهشمندم که به آدرس ایمیل شخصی من ارسال بفرمایند.
 
9 - تدریس مدیریت کل نگ ر)یا فراکل نگر( از مباحث مطرح شده توسط اینجانب بوده و بخودی خود تخلف محسوب نمی شو د. ام ا لازم به ذکر است که طرح این موضوع توسط من که بحثی صرفا مدیریتی اس ت ، ناقص باقی مانده و حلقه ای نیز ندار د)امید است در آینده تکمیل و کتاب کامل آن ارائه گرد د.
 
10 - بازهم یادآوری میگردد که تا شروع دوره های جدید و اع مال اپدیت کردن دوره ها و طرح مباحث جدی د و برنامه نحوه تدریس و درس نامه ها، بنا به درخو است بسیاری از مربیان به همان روال سابق کلاس ها برگزار میشو د . فقط لازم اس ت دوره مربیگری و دوره تشعشع دفاعی طبق برنامه اعمال شده اقدام شود .
 
11 - موضوع مهم دیگر اینکه کسی نباید دیگران را متخلف، سوء استفاده گر و... خطاب نموده و متهم کن د. همه اصل وحدت « کسانی که خواسته و یا ناخواسته تخلف نموده ان د، اکنون امکان اصلا ح برنامه خو د و بازگشت به را دارن د. دراین مجموعه کسی پلیس و مفتش نیست و دوستان عزیز میتوانند کلیه شکایات و... را جهت » راه رسیدگی به ایمیل شخصی من ارسال کنند و نباید کسی برای دیگران ایجاد مزاحم ت، درگیری، تهدید و.. . کند.
 
12 - در ضمن از کلیه صاحب نظرا ن رشت ه اخترفیزیک تقاضا دارم سوالات، ایرادا ت و اشکالات خود را در خصوص مطالبی که در زمینه اخترفیزی ک)تحت عنوان اخترشناسی شعوری ( از طرف اینجان ب بر روی سایت ارائه میشو د؛ از طریق ایمیل شخص ی من ارسال بفرماین د، تا در صورت عدم وجود پاسخ های آنها در کتاب های مربوطه، فرصت گنجانیدن این جوابها در کتب در دست انتشار فراهم باشد .
 
13 - آدرس ایمیل شخص ی : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید از فردا.
 
 
14 - :
 
با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهر ی
22 / 10 / 98
 
در خاتمه، هرچند که مرگ حق است و کسی را از آن گریزی نیست و هرکجایی که باشیم ما را در می یابد)اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کانوا فی بروج مشیده(، ولیکن حوادثی تلخ وغیرمنتظره که جان مشتی انسان بیگناه را با همه آمال و آرزو هایی که دارند را از آنها میگیرد و خانواده های بسیاری را داغدار میکند، بدون آنکه توجیهی داشته باشد که به چه گناهی کشته شدن د ؟
دردی جانکاه و داغی فراموش نشدنی را نه تنها بر جان ما بلکه بر چهره بشریت می زند که نشان آن هرگز از بین نمی رو د. باز هم ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه جانگدا ز، برای قربانیان این سانحه از درگاه خداوند رحمان و رحیم طلب رحم ت و مغفر ت و برای بازماندگان آرزوی صب ر و
استقامت برای تحمل مصیبت وارده نموده و به آنها و جامعه جهانی تسلیت میگویم .
 
 
 
 
 

کانال تلگرام سايت

Buzz it!Digg it!Share in FacebookTweet it!

+1
Powered by www.mahsanco.ir

مقالات استاد محمد علي طاهري

گزيده

ورود اعضا / عضویت

آمار بازدیدکنندگان

568050066
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه قبل
مجموع
8942
9686
58826
18965011
89308
308627
568050066

Server Time: 2020-07-09 19:26:48

Google Translator

معرفی سایت به دوستان


Design BY ErfaneKeihani.tk